GIỚI THIỆU 14 GIÁO HỌ TRONG GIÁO XỨ

Ngày đăng: 3:06 PM - 16/02/2023

1/GIÁO HỌ RẠNG ĐÔNG

BỔN MẠNG LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ 08.09

http://giaoxungoclam.com/giao-ho-rang-dong-bon-mang-le-sinh-nhat-duc-me-maria-08-09-43215.html

2/GIÁO HỌ TỬ ĐẠO

BỔN MẠNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 24.11

http://giaoxungoclam.com/giao-ho-tu-dao-bon-mang-le-cac-thanh-tu-dao-viet-nam-24-11-43216.html

3/GIÁO HỌ TRUYỀN TIN--

BỔN MẠNG LỄ ĐỨC MẸ TRUYỀN TIN 25.03

http://giaoxungoclam.com/giao-ho-truyen-tin-bon-mang-le-duc-me-truyen-tin-25-03-43217.html

4/GIÁO HỌ MẪU TÂM--

BỔN MẠNG LỄ TRÁI TIM VẸN SẠCH ĐỨC MẸ (Sau Lễ Thánh Tâm Chúa)

http://giaoxungoclam.com/giao-ho-mau-tam-bon-mang-le-trai-tim-ven-sach-duc-me-sau-le-thanh-tam-chua-43218.html

5/ GIÁO HỌ MẸ THIÊN CHÚA---

BỔN MẠNG LỄ THÁNH MARIA MẸ THIÊN CHÚA 01.01

http://giaoxungoclam.com/giao-ho-me-thien-chua-bon-mang-le-me-thien-chua-01-01-43219.html

6/GIÁO HỌ THĂM VIẾNG---

BỔN MẠNG LỄ ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ THÁNH ELIZABET 31.05

http://giaoxungoclam.com/giao-ho-tham-vieng-bon-mang-le-duc-me-di-tham-vieng-ba-elizabet-31-05-43220.html

7/GIÁO HỌ MÂN CÔI--

BỔN MẠNG LỆ ĐỨC MẸ MÂN CÔI 07.10

http://giaoxungoclam.com/giao-ho-man-coi-bon-mang-le-duc-me-man-coi-07-10-43221.html

8/GIÁO HỌ VÔ NHIỄM--

BỔN MẠNG LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 08.12

http://giaoxungoclam.com/giao-ho-vo-nhiem-bon-mang-le-duc-me-vo-nhiem-nguyen-toi-08-12-43222.html

9/ GIÁO HỌ TRINH VƯƠNG--

BỔN MẠNG LỄ ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG 22.08

http://giaoxungoclam.com/giao-ho-trinh-vuong-bon-mang-le-duc-me-trinh-nu-vuong-22-08-43223.html

10/GIÁO HỌ GIUSE THỢ--

BỔN MẠNG THÁNH GIUSE LAO ĐỘNG 01.05

  http://giaoxungoclam.com/giao-ho-giuse-tho-bon-mang-thanh-giuse-lao-dong-01-05-43224.html

11/GIÁO HỌ MÔNG TRIỆU--

BỔN MẠNG LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI 15.08

  http://giaoxungoclam.com/giao-ho-mong-trieu-bon-mang-le-duc-me-hon-xac-len-troi-15-08-43225.html

12/GIÁO HỌ LA VANG--

BỔN MẠNG LỄ ĐỨC MẸ FATIMA 13.08

http://giaoxungoclam.com/giao-ho-la-vang-bon-mang-le-duc-me-fatima-13-08-43226.html

13/GIÁO HỌ BÀU CHIM--

BỔN MẠNG LỄ THÁNH MARTINO 03.11

http://giaoxungoclam.com/giao-ho-bau-chim-bon-mang-le-thanh-martino-03-11-43227.html

14/GIÁO HỌ BIỆT LẬP BÀU MÂY--

BỔN MẠNG LỄ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI 25.01

http://giaoxungoclam.com/giao-ho-biet-lap-bau-may-bon-mang-le-thanh-phaolo-tong-do-tro-lai-25-01-43228.html