TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 01/01/2023--07/01/2023

Ngày đăng: 3:14 PM - 31/12/2022

 


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Cùng Chúa buổi sáng, con đón chào ngày mới với niềm hân hoan. Xin cho lời con khẩn cầu đến được với Ngài, lạy Chúa con. Trong tiệc cưới Cana xưa có Ngài, con được mời gọi đến với niềm hỉ hoan. Mẹ Maria, thân mẫu Người nói với gia nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2, 5). Xin cho con luôn khát khao được tỉnh thức trông chờ lời Chúa. Lạy Chúa, xin dẫn dắt con trong suốt đời sống này, từ thờ ơ đến cảm thông, từ nặng lòng đến cậy tin. Hiệp cùng ĐGH, con xin cầu nguyện cho các nhà giáo dục luôn đồng hành cùng con trên con đường giáo dục những người trẻ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day dawns and I welcome it with joy. My prayer goes to you, Lord. You invite me to joy as in the weddings at Cana you were present in. Mary, your Mother, said to the servants, speaking of you, “do whatever he tells you” (Jn 2:5). I desire to make myself available to whatever you want. Guide me through the hours. Help me move from indifference to compassion, from depression to trust. I also ask you for the educators, who are at the center of the Pope’s Prayer, that they be in tune with you to serve the young. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, con đắm mình trong ý cầu nguyện chung của tháng này, và xin cho ý cầu nguyện của ĐGH thay lời con khẩn cầu. “Giáo dục là một thách thức không nhỏ bởi giao ước giáo dục – giao ước giữa nhà trường, gia đình và những người trẻ – suy cho cùng dường như không còn nguyên vẹn. Thế nên, ta cần tái thiết lập giao ước này. Chúng ta phải đặt gia đình trong giáo dục. Có những gia đình đổ vỡ, nhưng như nhiều điều khác, đều có thể được những người trẻ hàn gắn. Bên cạnh đó, ta cũng phải góp phần làm cho những hy sinh của những giáo viên được công nhận, họ đánh đổi cả cuộc sống và ở một số quốc gia, họ chấp nhận mức lương bèo bọt. Có những giáo viên phải làm hai việc để có mức lương ổn định. Thế nên, những ngưởi trẻ cũng phải nỗ lực trong học tập” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin giúp cho những nhà giáo được trở nên chứng nhân của Ngài.

WITH JESUS DURING THE DAY

I meditate this afternoon on this month’s intention and let the Pope’s words speak to my heart. “Educating is a great challenge because of the educational pact – the pact between the school, the family, and the youth – that has generally been broken. So we have to rebuild it. We must involve the family in education. There are broken families, but as with many things, they can be put together by young people. We must contribute to the recognition of teachers, who give their lives and who, in many countries, are the lowest paid. There are teachers who have to work two jobs to earn a decent salary. So, young people must actively participate in their education” (Pope Francis). Lord, help the educators to be your witnesses.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Sang một trang mới và ngày sống này đang dần khép lại. Con mở trang sống này khi đến bên Ngài, lạy Chúa con. Xin cho con ánh sáng Ngài để con được ngẫm lại những sự việc đã xảy đến với con dưới ánh nhìn của Ngài. Con có hành động như Ngài mong muốn? Con có bắt máy khi bạn bè tha nhân tìm đến con? Con có hoàn thành nghĩa vụ được giao? Con có hành xử nhiệt tình với thiện chí? Hay con cứng nhắc và lãnh đạm làm ngơ? Lạy Chúa, xin cho con được ở lại trong Ngài và được Ngài ở lại trong con. Một lần nữa, con xin cầu nguyện cho nền giáo dục trên thế giới này được phụng sự Ngài trong sứ vụ giáo dục những người trẻ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

A page turns and another day closes. I open it at your coming, Lord. Welcome to my house, to our house. Give me your light to reread life events with your eyes. Have I done what you told me? Have I responded to calls from my friends and neighbors? Have I fulfilled my duties of State? Have I acted with good will and enthusiasm? Or have I stayed formal and mechanical? Lord, I would like to remain in You and let You remain in me. I ask again for the world of education: that it serve you for the formation of young people. Hail Mary.

http://giaophanthanhhoa.net/kinh-nguyen/tong-do-cau-nguyen-ngay-07012023-41544.html


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay chúng con mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Con chào ngày mới với niềm vui và lòng quảng đại. Bí tích Thánh Tẩy được cử hành trong thời đại chúng con bắt nguồn từ phép rửa của Chúa. Tất nhiên, Chúa không cần phải được rửa sạch khỏi bất kỳ tội lỗi nào. Nhưng Ngài muốn chiếm một vị trí khiêm nhường trong nhân loại để những người khiêm nhường nhất cũng mặc lấy phẩm giá của Ngài. Nơi Người, mỗi người lãnh nhận một sứ vụ mới từ Chúa Cha, tiếng của Người vang vọng từ trời: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11). Vì đã được yêu, chúng ta hãy yêu thương nhau và sống đức tin của mình bằng cầu nguyện, yêu thương và phục vụ. Con xin dâng ngày cuả con để cầu cho các nhà giáo dục. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today we celebrate the baptism of Jesus. Welcome the day with joy and generosity. The baptisms that are celebrated in our time have their origin in the baptism of the Lord. The Lord did not need to be washed from any sin of course. But He wanted to occupy a humble place in humanity so that the humblest also clothe themselves with His dignity. In Him, each one receives a new mission from the Father, whose voice resounded from heaven: “You are my beloved Son; with you I am well pleased” (Mk 1:11). Having been loved, let us love in turn and live our faith by praying, loving, and serving. Offer your day for educators. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại để trái tim mình được nghỉ ngơi. “Một nền sư phạm Kitô giáo thích ứng với những đòi hỏi của thời đại này phải biết lắng nghe cách Thiên Chúa nói với tâm hồn của những người trẻ ngày nay. Chúa Giê-su đã nói: ‘Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc’ (Ga 5,17). Chúa không ngừng hoạt động để dạy bảo các tâm hồn ở mọi thời đại theo phương pháp sư phạm thiêng liêng của Người. Sứ điệp đều giống nhau, đó là sứ điệp Tin Mừng, được ban cho một lần và mãi mãi bằng lời nói và gương sáng của Thiên Chúa nhập thể. Nhưng Chúa Thánh Thần truyền sứ điệp này bằng nhiều cách khác nhau trong trái tim của mỗi thế hệ” (Thánh Giáo hoàng Phaolô VI). Con để những lời này vang vọng trong lòng. Liệu con có làm chứng bằng chính cuộc sống của mình cho đức tin mà con tuyên xưng không?

WITH JESUS DURING THE DAY

I take a break to rest my heart. “A Christian pedagogy adapted to the demands of our time requires listening to the way in which God speaks to the hearts of young people today. The Father is always working, and I am also working said Jesus (Jn 5:17). God constantly acts to educate the souls of all times according to his divine pedagogy. The message is the same, it is the message of the Gospel, which was given once and for all by the words and examples of God incarnate. But the Holy Spirit speaks this message differently in the hearts of each generation” (Saint Paul VI). I let these words resonate in me. Do I bear witness with my own life to the faith I profess?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tham gia cùng tất cả những anh chị em đang cầu nguyện trong Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của ĐGH tối nay. Chúng con hiệp thông với Chúa Giêsu và đồng hành với ĐTC Phanxicô. Ngày hôm nay của con đã diễn ra như thế nào? Con có dọn chỗ cho Chúa không? Con có nhận thức được sự hiện diện của Ngài, có sẵn sàng cộng tác với Ngài chăng? Con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn quan phòng. Con xin Ngài thứ tha cho những lúc con thiếu lòng trắc ẩn, những lúc con để cho lòng kiêu hãnh của mình bộc lộ ra ngoài. Xin Ngài ở cùng con đêm nay và ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I join all the people who pray in the Pope’s Worldwide Prayer Network tonight. We are in communion with Jesus and accompany Pope Francis. How was today? Did I make room for the Lord? Have I been attentive to your presence, available in collaboration with you? I know you are always working, and I thank you. I ask for forgiveness for sometimes lacking kindness, for letting my pride come out. Be with me tonight and tomorrow. Hail Mary.

 http://giaophanthanhhoa.net/kinh-nguyen/tong-do-cau-nguyen-ngay-06012023-41543.html

 


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Một ngày mới đã đến, con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Trong Phúc âm, Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-than-na-en và nói: “Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét .” (Ga 1,45-46). Lạy Cha, con xin dâng lên Cha ngày mới này. Xin Ngài đoái thương nhìn đến con và anh chị em con. Xin cho chúng con được sống trong sự dịu dàng và tình yêu thương của Ngài, sống trong tình thương của Chúa đối với người nghèo để đêm nay họ có thể nói “Hôm nay có người đã quan tâm đến tôi”. Con xin dâng lên Cha ĐGH và ý cầu nguyện của ngài. Lạy Cha chúng con.…

WITH JESUS IN THE MORNING

I appreciate the day that begins. In the Gospel, Philip addressed Nathanael and told him: “We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth.” (Jn 1:45- 46) This day that is beginning, Lord, I want to entrust it to you. Look at me and those around me. Help us to live in your tenderness, Help us to live in your compassion for the poor so tonight they can say “today someone has paid attention to me “. I ask you for the Pope and his prayer intention. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại đôi chút để được nghỉ ngơi và cầu nguyện theo ý nguyện của tháng này. “Dạy học là một mối quan hệ trong đó mỗi giáo viên phải tham gia hết mình với tư cách là một con người, để mang lại ý nghĩa cho nhiệm vụ giáo dục học sinh của chính họ. Họ phải có động lực mà nhà trường cần. Cha khuyến khích con làm mới niềm đam mê của mình với mọi người. Con không thể dạy mà không đam mê! Và hãy là chứng nhân của sự sống và hy vọng. Cha yêu cầu các con hãy yêu thương những học sinh “cá biệt” nhiều hơn. Đừng bao giờ, đừng bao giờ đóng một cánh cửa mà hãy mở rộng cửa để các em có hy vọng”. (ĐTC Phanxicô). Lạy Chúa, những giây phút còn lại trong ngày, con xin dâng lên Chúa các anh chị em đang làm giáo dục.

WITH JESUS DURING THE DAY

  I take a break in the day to pray for this month’s intention. “Teaching is a relationship in which each teacher must fully participate as a person, to give meaning to the task of educating their own students. You must have the motivation that the school needs. I encourage you to renew your passion for people. You cannot teach without passion! And be witnesses of life and hope. I ask you to love the “difficult” students more. Never, never close a door, but open them wide so that the students have hope”. (Pope Francis). What remains of the day, Lord, I offer it to you for the educators.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Cha ơi, một ngày nữa đã dần trôi qua. Điều gì đã xảy ra trong ngày hôm nay? Những sự kiện hôm nay đã đánh động con như thế nào? Con nhìn lại những nơi con đã đi qua. Liệu con có đi qua những môi trường quen thuộc? Hay con đã thấy mình trong những tình huống mới? Con đã suy nghĩ những gì, nói những gì, đã hành động gì? Con đã làm tròn trách nhiệm của mình chưa? Con xin tạ ơn Chúa về những suy nghĩ, lời nói, hành động noi theo Tin Mừng. Và con xin lỗi Ngài vì những lần từ chối vâng lời cùng những trở ngại của con. Đôi khi con khó tìm thấy Chúa nơi người khác, khó nhận ra Chúa nơi anh chị em con. Cha ơi, xin chỉ dạy con đường lối của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

It has been another day, Lord. What took place? How have the events resonated with me? I look at the places I have moved through. Did I go through known environments? Or, did I find myself in new situations? What were my thoughts, my words, my actions? Have I fulfilled my responsibilities? For what has been in harmony with the Gospel, I thank you, Lord. For my resistance and obstacles, forgive me. Sometimes it is hard for me to find you in others, to recognize you in my brothers and sisters. Teach me your ways, Lord. Hail Mary.

 

 


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Đón chào ngày mới hôm nay, con mở lòng ra để đón nhận hồng ân Thiên Chúa với lòng chân thành biết ơn Ngài. “Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: ‘Đây là Chiên Thiên Chúa.’ Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su.” (Ga 1,36). Lạy Cha, sáng hôm nay con xin dâng Ngài ngày sống của con. Con dâng Cha đôi mắt, đôi bàn tay và trái tim của con. Xin Ngài biến chúng thành khí cụ tình yêu của Ngài để lan tỏa tình yêu ấy đến với mọi người xung quanh. Con đặc biệt dâng lời cầu nguyện cho những ai đã lãnh nhận sứ mệnh giáo dục giới trẻ. Xin Cha thương giúp họ làm chứng cho Ngài một cách công bằng, như một người được mời dự tiệc, như một người biết cho đi, như một người đối thoại và chia sẻ niềm vui. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

I am grateful for a new day, and I open myself to the Lord. “And as he watched Jesus walk by, he said, “Behold, the Lamb of God.” The two disciples heard what he said and followed Jesus.” (Jn 1:36). Lord, this morning I offer you my day. I present to you my eyes, my hands, and my heart. Make them your living instruments to spread your love around me. I pray in particular for those who have received the mission of educating the young. Help them to bear witness to You in a fair way, as one is invited to a party, as one offers a gift, as one dialogues and shares joy. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành vài phút trong ngày để nghỉ ngơi và hồi tâm bên Chúa. “Cộng đồng Kitô hữu có nhiều tấm gương về những nhà giáo dục vĩ đại. Trong số đó, chúng ta hãy nghĩ đến Thánh Gioan Bosco. Ngài khuyên các linh mục của mình hãy giáo dục bằng tình yêu. Thái độ đầu tiên của một nhà giáo dục là tình yêu. Chính đối với những nhân vật này, cũng như các con vậy, với tư cách là những Tông đồ rao truyền lời Thiên Chúa, có thể dùng chính mình để làm sống động một ngôi trường từ bên trong, bất kể là trường công lập hay không, đều cần những nhà giáo dục đáng tin cậy cùng những chứng nhân của nhân loại trưởng thành và toàn vẹn. Và điều này không thể mua bán được. Nó được trao ban.” (ĐGH Phanxicô).

WITH JESUS DURING THE DAY

I take a break from my day to tune my heart with that of Jesus. “The Christian community has many examples of great educators. Let us think, among others, of Saint John Bosco. He advised his priests to educate with love. The first attitude of an educator is love. It is to these figures that you too, as Christian teachers, can address yourself to animate from within a school that, regardless of whether it is public or not, needs credible educators and witnesses of a mature and complete humanity. And this cannot be bought or sold. It is offered” (Pope Francis).

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Cha, cuối ngày hôm nay, con xin dâng tất cả những gì con đã sống lên Ngài, là Cha chúng con. Con nhìn lại ngày hôm nay để xem rằng liệu con có sống theo thái độ của Chúa Giêsu và Mẹ Maria hay không. Lạy Chúa Giêsu, con có đặt niềm tin vào Chúa như Chúa tin vào Cha của Ngài không? Xin gia tăng trong con lòng khao khát được hiệp nhất với Mẹ Maria trong mọi việc con làm, những suy nghĩ và cảm nhận của con, giống như Mẹ Maria, tất cả đều hướng về Chúa và tha nhân, trong niềm hân hoan vô bờ vì đã hạ sinh Đấng Cứu Thế. Với Mẹ Maria và với Chúa Giêsu, con ước mong ngày mai con sẽ từ bỏ những sự bình an giả tạo và những tham vọng của mình. Xin Chúa luôn thương ban cho con tình yêu và ân sủng của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I give you this day Lord, God our Father. I want to acknowledge if I have lived it adjusted to the attitudes of Jesus and Mary. Have I put my trust in You, Jesus, as You have in Your Father? Increase for tomorrow my desire to be united with you in everything I do, think, and feel, like Mary, all turned towards You, towards others, in the immense joy of having given birth to the Savior. With Mary, with Jesus, I wish for tomorrow to abandon my comforts and my ambitions. Give me your love and your grace. Hail Mary.

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/01/2023
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Hôm nay, Giáo Hội được mời gọi kính nhớ Thánh Danh Chúa Giêsu. Thánh Gioan Tẩy Giả đã từng nói: “Bây giờ tôi đã thấy và làm chứng rằng Người là Con Thiên Chúa” (Ga 1,34). Kể từ đó, việc khám phá ra Chúa Giê-su là ai trở thành niềm hân hoan từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúa luôn không ngừng được thu hút bởi các tín hữu, nhà văn, nhà tư tưởng và nghệ sĩ. Tất thảy mọi người được mời gọi ở lại trong Ngài. Dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, con được mời gọi đến sống trong lòng thương xót của Ngài. Con xin cầu nguyện cùng ĐTC Phanxicô cho những người làm công tác giáo dục, để họ lắng nghe học sinh và sinh viên của mình, để họ giúp những thế hệ tương lai ấy phát triển từ chính nơi mà họ đang ở. Lạy Cha chúng con...
WITH JESUS IN THE MORNING
Today, the Church remembers the Holy Name of Jesus. John the Baptist said: "Now I have seen and testified that he is the Son of God" (Jn 1:34). Since then, it has been a joy to discover from generation to generation who Jesus is. The Lord never ceases to fascinate believers, writers, thinkers, and artists. And we are called to abide in Him. His Spirit sends us to live in His compassion. Let us pray with Pope Francis for educators so that they listen to their pupils and students, and they help them grow from where they are. Our Father.
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Giờ đây, con nghỉ ngơi một chút trong hành trình sống này. "Dạy học là một công việc rất đẹp. Giáo viên dành thời gian của mình cho lớp học, chuẩn bị để giảng dạy và nghĩ về từng học sinh. Họ nghĩ cách giúp học sinh của họ tiến bộ và phát triển lên. Nhìn thấy những học sinh phát triển từng ngày, chí ít là về mặt tinh thần, thầy cô chính là người cha người mẹ. Đó cũng là một trách nhiệm lớn. Chỉ một người trưởng thành và cân bằng mới có thể đảm nhận dấn thân này. Nhưng không có giáo viên nào là cô đơn. Họ luôn chia sẻ công việc của mình với các đồng nghiệp khác và với toàn thể giáo dục cộng đồng mà họ thuộc về" (ĐGH Phanxicô). Con dành nửa ngày sống còn lại để biết ơn những thầy cô đã dạy dỗ để con có được ngày hôm nay.
WITH JESUS DURING THE DAY
I stop the march of my day. "Teaching is a very beautiful job. Teachers dedicate their time to the classroom, prepare to teach, and think about each of the students. They think of how to help them move forward. Seeing the people entrusted to them grow day by day is a little like being a parent, at least spiritually. It is also a great responsibility. Only a mature and balanced person can assume this commitment. But no teacher is ever alone. He or she always shares his work with other colleagues and with the entire educational community to which he belongs" (Pope Francis). Offer what remains of the day for the educators who have passed through your life.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Con đang hồi tâm để khép lại một ngày sống của mình. Con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con ngày sống tuyệt vời này. Con đã thực sự đến gần Chúa chưa? Liệu con đã điều chỉnh suy nghĩ của mình cho phù hợp với Tin Mừng? Con có đặt niềm tin vào Ngài chăng? Vâng, ít nhất, con đã làm được một phần. Con cảm ơn Chúa, vì Ngài đã ban cho con tự do hầu có thể sống theo ân sủng của Ngài. Cảm ơn Ngài vì sự kết hiệp rất cụ thể giữa tự do của con và ân sủng của Chúa, trong đó, nhờ có Chúa, các cánh cửa mở ra và con có thể bước vào. Xin Ngài tha thứ cho con nếu đôi khi con có chống cự, hay những lúc con muốn áp đặt bản thân, khi con khó phục vụ. Con xin Thánh Thần Chúa đến để tháo gỡ những rối rắm trong con. Kính mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
I close my day. Jesus, Son of God, receive my thanks. Thank you for this day. Have I come close to You? Have I adjusted my thoughts to the Gospel? Have I put my trust in You? Yes, at least, I have done it in part. I thank you Lord. My freedom can be in harmony with your grace. Thank you for this very concrete alliance between my freedom and your grace, in which, thanks to you, doors open and I can enter. Forgive me if sometimes I resist. Forgive me for the moments when I want to impose myself, when it's hard for me to serve. May your Spirit come to unlock what rebels in me. Hail Mary.

http://giaophanthanhhoa.net/kinh-nguyen/tong-do-cau-nguyen-ngay-03012023-41528.html


TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay là ngày cầu nguyện hàng tháng cho Thượng Hội Đồng. Hai vị Thánh Basiliô Cả và Grêgôriô Nazien là những người bạn và đã giúp nhau nên Thánh. Xin cho chúng con cũng biết giúp nhau nhận biết Cha. “Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” (Ga 1,26) Con không ngừng kiếm tìm Cha và dâng mọi sự của con cho Cha. Cha ôi, con biết rằng Cha luôn ở bên con. Này con đây với một ngày mới đến, một năm mới sang. Xin Cha lôi kéo trái tim con lại gần hơn với Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con Dấu Yêu của Cha, Đấng đã hiến mình vì con và đến với con nơi Bí tích Thánh Thể. Xin Cha luôn hiện diện với ĐTC Phanxicô. Con cầu nguyện với ngài, và cho ý cầu nguyện của ngài. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Monthly day of prayer for the Synod Saints Basil the Great and Gregory Nazianzen were friends and became saints by helping each other. Let us help each other to know the Lord. “But there is one among you whom you do not recognize” (Jn 1:26). Let’s keep looking for God, offering ourselves to him. Father, I know that you are always with me. Here I am in this new day, in this new year. Bring my heart closer to the Heart of your Son Jesus, who offers himself for me and comes to me in the Eucharist. I ask you to be with Pope Francis. I pray with him and for his prayer intentions. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm nghỉ giây lát giữa ngày để khởi động lại con tim. “Từ kinh nghiệm đức tin của chúng ta và sự khôn ngoan tích lũy qua bao đời, và cũng từ những bài học rút ra sau những yếu đuối và thất bại của mình nữa, chúng ta, những kẻ tin thuộc các tôn giáo khác nhau, biết rằng chứng tá của chúng ta về Thiên Chúa sẽ hữu ích cho các xã hội của mình. Nỗ lực tìm kiếm Thiên Chúa với một trái tim chân thành, để nó không chạm tới những vụ lợi trong tư tưởng lẫn thực hành, sẽ giúp chúng ta nhận ra nhau như những người bạn đồng hành, những anh chị em thực sự của nhau.” (ĐTC Phanxicô) Con có hành động như những người bạn đồng hành với anh chị em con? Con có cùng đi với họ trong tình yêu thương? Con quyết tâm đổi mới ngày sống của mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

I pause in my day to reset my heart. “Through our experience of faith and the wisdom accumulated over the centuries and also learning from our many weaknesses and falls, believers of many different religions know that making God present is a good thing for our societies. Seeking God with a sincere heart, provided we do not use it for our ideological or practical interests, helps us to recognize ourselves as fellow travelers and true brothers.” (Pope Francis). Do you act as a travel companion with your brothers and sisters? Do you walk with them in love? Resume your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lúc này chúng ta vẫn còn trong dịp lễ, nhưng nó có phải là dịp lễ cho tất cả mọi người? Thiên Chúa có thực sự là trung tâm của dịp lễ? Một bản nhạc hoàn hảo là bản nhạc hài hòa với người nghe. Hôm nay con có hòa theo điệu nhạc của Chúa không? Chúa muốn đưa con đi đâu? Con nhìn lại một ngày của mình, đâu là những gì đã được lên kế hoạch và đâu là những điều xảy ra bất ngờ. Con có đối xử tốt với tha nhân? Con đã cố gắng đến gần với một người đang bị tổn thương để mang lại niềm vui cho họ chưa? Chúa ơi, nếu con đã ngoảnh mặt với người anh chị em đó, xin hãy tha thứ cho con. Con xin phó mình cho Chúa đêm nay và ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Now is a festive time, but is it a festive time for everyone? Has this day, Lord, passed with you in the center of the celebration? For we know if the music is in tune with you, it will be complete. Have I danced to your music today? Where did you want to take me? I look over my day, what was planned and what was a surprise. Was I nice to others? Have I made an effort to reach out to someone who is hurting to give them joy? Lord, if I walked away, forgive me. I entrust myself to You for tonight and tomorrow. Hail Mary.

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/01/2023
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Hôm nay là ngày đầu Năm Mới, Ngày Hòa Bình Thế Giới, và là ngày lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Con chiêm ngắm Mẹ Maria, Đấng Hạ sinh Chúa Cứu Thế, như mẫu gương tuyệt hảo vì Mẹ đã “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2,19) Con xin dâng lên Cha năm mới này. Xin Đức Nữ Trinh Maria giúp sức cho con hôm nay, và nguyện xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho những điều con đang cần đến. Con cũng cầu nguyện theo ý ĐTC Phanxicô gửi gắm trong tháng này: Xin cho các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất. Lạy Cha chúng con
WITH JESUS IN THE MORNING
This first day of the New Year, the World Day of Peace, is the feast of Mary, the Mother of God. Let us take Mary as a model, who, having given birth to our Savior, "kept all these things, reflecting on them in her heart" (Lk 2:19). Let us offer our year to the Lord. May the Virgin Mary help us today; we ask her for whatever it is we need. Let us also pray for the intention Pope Francis gives to us for this month: that educators be credible witnesses, teaching fraternity instead of competition and helping the youngest and most vulnerable people in particular. Our Father.
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
"Hãy cầu nguyện với lòng can đảm, tín trung và thậm chí khẩn thiết, chớ bao giờ mệt mỏi. Bởi vì lời cầu nguyện không phải là cây đũa thần, nhưng đúng hơn, đó là một sự tìm kiếm, một việc phải làm, một cuộc chiến đấu đòi hỏi nhiều ý chí, sự kiên trì và quyết tâm. Ở Argentina, cha đã gặp một người bố ở lại cả đêm trước cửa Đền thánh Luján để nài xin Chúa chữa lành cho đứa con gái đang hấp hối của mình. Thường khi cầu nguyện, nghĩa là bạn đang cần một điều gì đó. Và Thiên Chúa là một người bạn, thậm chí là một người bạn giàu có, Ngài có tất cả những gì chúng ta cần. Và bất cứ ai xin sẽ nhận được." (ĐTC Phanxicô). Con có quan tâm đến việc gặp gỡ cá vị với Chúa trong cầu nguyện không? Con bắt đầu lại ngày sống của con với ý tưởng này.
WITH JESUS DURING THE DAY
Pray with courage, with perseverance, and even with insistence, without ever getting tired. Because prayer is not a magic wand, but rather, it is a search, a job, a fight that requires will, perseverance, and determination. In Argentina, a father I met stayed all night at the door of the Luján sanctuary to ask God for the healing of her dying daughter. Often when you pray, you need something. And God is a friend, even a friend who is rich, who has what we need. And whoever asks receives (Pope Francis). Do you take care of your personal encounter with the Lord in prayer? Restart your day with this in mind.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Ngày đầu tiên của năm giống như lăng kính, một viên pha lê mà từ đó mở ra một năm mới. Con có sống ngày hôm nay trong yêu thương không? Bởi việc đối xử công bằng với anh chị em mình là đang xây dựng hòa bình cách cụ thể trong đời sống này. Tạ ơn Cha, vì con hiểu ra con phải cho đi và không được thờ ơ với anh chị em mình. Nếu hôm nay con có cư xử cách thờ ơ với tha nhân, xin Cha tha thứ cho con! Con muốn sống trọn một năm mới với lòng quyết tâm, và con muốn hòa hợp ý chí của con với ý muốn nhiệm mầu của Cha. Xin cho Nước Công lý và Hòa bình của Cha trị đến! Đặc biệt, con phó dâng cho Cha tất cả những ai đang cảm thấy cô đơn trong những ngày tết này. Kính mừng Maria…
WITH JESUS IN THE NIGHT
The first day of the year is like a prism, a crystal from which the year opens. Have I lived this day lovingly? If I act with justice to my brothers, I am building concrete peace in life. Thank the Lord! It's important that I make a contribution, that I don't act indifferently towards my brothers and sisters. Yes, today I likely have acted with indifference. Forgive me, Lord! I desire to live this year with determination, and I am determined to join my will to yours. May your Kingdom of justice and peace come! I entrust to you especially those who have felt alone during these holidays. Hail Mary.
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao